ਬੀਬੋ ਸੀਬੋ ਰਲ ਕੇ

ਤੰਦੂਰ ਭਖਾਉਂਦੀਆਂ

ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ

ਹਾਇਗਾ: ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ