ਤੱਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ

ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ

ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ