ਬਾਲ ਦਿਵਸ…

ਬੱਚਾ ਮਾਂਜੇ ਭਾਂਡੇ 

ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਛਕੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਜੈਤੋਂ