ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਪਿਓ ਧੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ