ਅਧਖੜ੍ਹ ਬੀਬੀ

ਪੁਲ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਤੱਕੇ

ਕੰਬਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦਰਾ