ਗੁਰੂ ਘਰ :

ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ

ਕਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਛਾਂ

ਪਰਮੈਂਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ