ਖੁੱਭੀ ਵੰਙ

ਨਿਕਲਿਆ ਲਹੂ

ਪਿਆਰ ਪਰਖਦਿਆਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ