ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਡੇ 

ਵੀਹਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ

 ਵੇਖੇ ਲਿਹਰਾਂ 

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ