ਪੱਤ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸ

ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ

ਬੇਬੇ ਰੋਵੇ ਜਾਰ ਜਾਰ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ