ਤਪਦੀ ਧੁਪ ਵਿਚ ਖੜਾ

ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਚਾਬੀ

ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਨੂੰ…

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ