ਸੰਨ ਸਨਤਾਲੀ…

ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ

ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਕ ਚੱਲੀ

ਮਨਦੀਪ ਐਸ ਗਿੱਲ