ਸਾਗ ਤੋੜਣ ਗਈ

ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ

ਵੇਖੇ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ