ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ…

ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਘਰ

ਰੁੱਖਾ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ 

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦਰਾ