ਸੁਪਨੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੱਪ

ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ 

ਹੱਪ ਹੱਪ ਹੱਪ…

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ