ਸੀਤ ਹਵਾ-

ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੇ 

ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬੂਟੇ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ