ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ਼  

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ

ਸੋਚੇ ਖੜਾ 

ਰਿਦਮ ਕੌਰ