ਚੌਂਕੇ ਬੈਠੀ

ਰਗੜੇ ਚਟਣੀ

ਸਿਰ ਸੂਹਾ ਸ਼ਾਲੂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ