ਬੱਚੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵੇ

ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਗੜਵੀ 

ਘੜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਵੇ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ