ਬਰਸਾਤੀ ਮੋਸਮ

ਬੇਬੇ ਕਰੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਾਹਲ

ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ