ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ

ਕਿਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਦਿਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ…

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ