ਮੀਂਹ ਪਵੇ

ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ

ਕੋਠਾ ਚੋਵੇ

ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ