ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਬਸਤੇ ਪਾਵੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ

ਹਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦਰਾ