ਰੰਗਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ 

ਪਰਾਂਦਾ ਭੁੜੱਕੇ 

ਤੁਰਦੀ ਮੜਕ ਨਾਲ 

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ