ਕੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ –

ਕਾਸ਼ਨੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਝੀਤਾਂ 

ਹੋਈਆਂ ਨੀਮ ਗੁਲਾਬੀ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ