ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ

ਦਿਖਾਵੇ ਹਥ 

ਪੂੰਝ ਪੂੰਝਕੇ…..

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ