ਢਲ਼ਦੀ ਸ਼ਾਮ…

ਹੂਟਰ ਵਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ