ਰੇਤ-ਘੜੀ… 

ਕਿਰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ

ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ