ਸਰਦ ਸਵੇਰ…

ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਥੀਆਂ

ਬੱਚਾ ਡਰੇ ਭੁੰਡਾਂ ਤੋਂ

ਰਾਹੁਲ ਕਟਾਹਰੀ