ਛਲਕ ਰਹੇ 

ਡਰਾਇੰਗ-ਰੂਮ ‘ਚ ਜਾਮ

ਰਸੋਈ ‘ਚ ਹੰਝੂ…

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ