ਹਲਦੀ ਲੱਗੀ

ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੀ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੰਢ

ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੱਧੂ