ਬਾਬਾ ਚੰਡੇ ਗੁੜ

ਪੋਤਾ ਉਡੀਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ 

ਡੱਕਾ ਫੜ ਹਥ ਵਿਚ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ