ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ…

ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ‘ਚੋਂ

ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੁੱਦੋ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ