ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ

ਤਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ

ਗੈਸ ਖ਼ਤਮ

ਅਮਰ ਜੀਤ ਕੌਰ