ਵਤਨ-ਵਾਪਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ

ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਵੇਖੇ ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ…

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ