ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ

ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ