ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ…

ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਧੱਫੜ 

ਵੱਢੇ ਵਰਸੀਮ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ