ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ

ਤੂਤ ਦੀ ਠੰਢੀ ਛਾਂ

ਘੂਕ ਸੁੱਤੀਆਂ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ