ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ 

ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 

ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਅਸਮਾਨ  

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ