ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਉਤੇ

ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ 

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ