ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ

ਠੱਠਾ ਕਰਦੀ ਲੰਘੀ

ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਂਲੋ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ