ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਿਆ

ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਪਾਣੀ ਵੇਖ

ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਝੂ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ