ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੇ 

ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਤ 

ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਫੋਟੋ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ