ਫੁੱਲ ਕਿਰਿਆ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਖਿੰਡੀਆਂ
ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ