ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼

ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ

ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ