ਸਲੇਟ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਰਾਰਾ

ਮੁੜਕਾ ਚੋਵੇ

ਬਣਿਆ ਹਾਹਾ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ