ਟੱਲੀ ਦੀ ਟਨ ਟਨ

ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਵੇ ਬੇਬੇ

ਵੇਖ ਪਾਟੀ ਚਿਠੀ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ