ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ

ਬਣਾ ਰਹੀ 

ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ…

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ