ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ

ਚਿੜੀ ਚੁੱਗਦੀ ਦਾਨੇ 

ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ