ਘਾਹ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ 

ਆਸ ਪਾਸ ਉਡਦੀ 

ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ 

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ