ਸਿਰ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ 

ਵੇਖੇ ਦੁਮੇਲ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਸੰਧੂਰੀ 

ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ

ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ